POPLATKY za materskú školu.

 

 

Podľa VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2011 s účinnosťou od 22.07.2011

za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trenčianske Teplice prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou:

- na jedno dieťa         13,50 €

(Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, alebo po dohode s riaditeľom na dlhšie časové obdobie.)

 

Školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca a iný stravník vo výške nákladov na nákup potravín mesačne sumou:

a) stravníci od 2 - 6 celodenná strava        1,27 €

b) stravníci od 2 - 6 s možnosťou výberu

                                   - desiata             0,30

                                   - obed                0,72 €

                                   - olovrant           0,25 €

(Príspevok sa uhrádza vopred do 20. Dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.)

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475