ŠTATÚT

 

Rady školy pri Materskej škole, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatút Rady školy pri MŠ v Trenčianskych Tepliciach sa vydáva v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou MŠVVŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a doplnení niektorých zmien, ako aj v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

(1) Rada školy  sa zriaďuje pri Materskej škole, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice, ktorá bola zriadená 1. 9. 1977.

(2) Sídlo Rady školy pri MŠ je zhodné so sídlom materskej školy, pri ktorej je zriadená.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 (1) Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky. 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 

(1) Rada školy pri MŠ sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci materskej školy.

 

(2) Rada školy pri MŠ Trenčianske Teplice:

 

a) uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa 

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy najmä:

 • k návrhu na počty prijímaných detí
 • k návrhu na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov
 • k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
 • k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy
 • k návrhu rozpočtu
 • k správe o výsledkoch hospodárenia školy
 • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky

e)  schvaľuje najvyšší počet detí v triedach materskej školy po predložení návrhu zriaďovateľa

 

(3) Rada školy pri MŠ Trenčianske Teplice vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

a) RŠ je výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ

b) RŠ si dohodne postup a proces priebehu výberového konania

c) po prebratí prihlášok uchádzačov od zriaďovateľa, pozve predseda RŠ na výberové konanie uchádzačov, ktorí splnili požadované kritéria výberového konania

d) predseda rady školy zabezpečí, aby bol priebeh voľby v súlade so zákonom

e) RŠ tajným hlasovaním určí  víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo  odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov

f) RŠ odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy  výsledky výberového konania a podá návrh na vymenovanie riaditeľa školy  na základe výberového konania. Návrh musí byť podpísaný predsedom RŠ.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 

(1) Rada školy pri MŠ má  7 členov.

 

(2) Členmi rady školy  sú:

 • traja zvolení zástupcovia rodičov
 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
 • jeden delegovaní zástupca zriaďovateľa

 

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

 

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov materskej školy.

 

(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov materskej školy.

 

(4) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

(5) Členstvo v rade školy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy

b) vzdaním sa členstva

c)  ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa materskej školy alebo jeho zástupcu

d)  ak zástupca pedagogických  alebo  nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom materskej školy

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane navštevovať materskú školu

g) odvolaním zvoleného člena

h) odvolaním člena, ktorý je delegovaným zástupcom zriaďovateľa

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony

j) úmrtím

 

(7) V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný do 30 dní iniciovať doplnenie náhradného člena.

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 

(1) Rada školy   na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy.

 

(2) Predsedu RŠ volia členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov RŠ. Na spôsobe hlasovania sa dohodnú členovia RŠ pred hlasovaním.

 

(3) Podpredsedu RŠ volia členovia RŠ.

 

(4) Predsedu rady školy rada školy môže odvolať ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin

b) o to sám požiada

c) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov

d) koná v rozpore s ustanoveniami zákona

 

(6) Rada školy je uznášania schopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 

(7) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

 

(8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

 

(9) Nová rada školy   musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

 

(10) Zasadnutie RŠ je verejné ak členovia RŠ dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodnú inak

(11) Zmeny v štatúte RŠ  je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov RŠ

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 

(1) Člen má právo:

a) voliť a byť volený

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RŠ

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠ a slobodne sa k nim vyjadrovať

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam RŠ

e) predkladať na rokovanie RŠ vlastné námety prípadne materiály

 

(2) Člen RŠ  je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

 

(3) Člen RŠ  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

 

 

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 

(1) Predseda RŠ  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

(2) Za predsedu RŠ  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

(3) Predseda RŠ  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy  na schválenie.

 

(4) Predseda RŠ zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

 

(5) Predseda RŠ zvolá radu školy  najneskôr do 15. dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

 

(6) Uznesenie RŠ  alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu RŠ konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

 

(7) Predseda RŠ  vypracuje výročnú správu v termíne  určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

 

(8) Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy

b) zmeny a nové zloženie RŠ, ku ktorým došlo v priebehu roka

c) ďalšie údaje určené RŠ

 

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle RŠ.

 

 

Čl. 9

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

(1) Predseda RŠ informuje riaditeľa materskej školy  o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

 

(2) Riaditeľ materskej školy v súlade s plánom zasadaní predkladá RŠ  príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva RŠ na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Čl. 10

Finančné zabezpečenie  rady školy

 

(1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade so zákonom

 

 (2) Rada školy  nemá vlastný majetok.

 

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy  dňa 20.02.2013

Účinnosť nadobúda odo dňa schválenia.

 

 

 

 

 

V Trenčianskych Tepliciach, dňa: 20.02.2013

 

 

 

 

 

                                                                                                

.............................................

 predseda Rady školy pri MŠ