Denný program v MŠ.
   
Počas pobytu v MŠ majú deti príležitosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Materská škola usiluje usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v nej radostný a zaujímavý. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa uplatňuje hra. Deti majú dostatok príležitostí na individuálne, skupinové a kolektívne hry. Počas dňa sa striedajú pohybové aktivity s intelektovými, pracovnými a estetickými činnosťami, ktoré sú realizované formou edukačných aktivít v kútikoch tried s príslušným zameraním.

                                                               


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475